آﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﯿﺪ، و ﯾﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺪ "ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ" را ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.

تولید کنندگان پوشاک و کفش ایتالیایی خط مشی تجاری خود را با خریداران عمده (مانند مغازه ها و صاحبان بوتیک) تعیین می کنند.

امروزه، شرکت های تولید کننده مد در ایتالیا در صنایع پوشاک و صنایع وابسته به دو دسته اصلی تقسیم می شوند که دو راهبرد تجاری مختلف را با مشتریان اتخاذ می کنند. مهم نیست که آیا مشتری یک نماینده فروش باشد، فروشنده تک مارک (تحت مالکیت یا تحت قرارداد قانونی) باشد و یا همزمان فروشنده چندین برند باشد. دسته اول شرکت هایی هستند که از استراتژی کسب و کار “ساخته شده بر اساس سفارش” پیروی می کنند و دوم شرکت هایی هستند که از روش تو لید و فروشِ “مُدِ سریع” استفاده می کنند. تمامی این تولید کنندگان هر ساله در دو بازه زمانی تولید دارند: برای فصل های بهار/ تابستان و پاییز/زمستان.